วิสัยทัศน์กรมสรรพสามิต : องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม   ค่านิยมกรมสรรพสามิต (SMILE) : S = Standard  มาตาฐาน  M = Modern  ความทันสมัย  I = Integration  ทำงานแบบบูรณาการ  L = Learning  เรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  E = Empowerment  มอบอำนาจตัดสินใจ
 
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ทำเนียบผู้บริหาร
อัตรากำลัง
โครงสร้างองค์กร
สินค้าและบริการที่จัดเก็บ
ความรู้เรื่องอัตราภาษี
 
สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร
สรรพสามิตพื้นที่ตาก
สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์
สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร
สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก
สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์
สรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย
สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติผู้เข้าชม
สถิติผู้เข้าชม

รายละเอียด

 
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สรรพ
สามิตมิติ  ใหม่แห่งการบริการ
(Innovative Service Dimensions
of Excise)"
วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2555
ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท บีช
ชะอำ จ.เพชรบุรี
 
 
"อธิบดีกรมสรรพสามิต และผู้อำนวย
การสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
เปิดสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
นครสวรรค์
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555
ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
นครสวรรค์

 

 
 
เสาวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
"สรรพสามิตมิติใหม่แห่งการบริการ
(Innovative Service Dimensions)"
วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555
ณ หอประชุมกรมสรรพสามิต

 

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่องรับสมัครคัดลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๖

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ทดสอบรถยนต์) กำหนดวัน เวลา และระเบียบปกิบัติที่เกี่ยวกับการคัดเลือก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว กำหนดวัน เวลา และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๖

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๖

ประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมา ปรับปรุงและซ่อมแซม

     สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ประกาศกรมสรรพสามิมต  เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา  ปรับปรุงและซ่อมแซมสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป
ประกาศกรมสรรพสามิต  เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งพนักงาน   
      ขับรถยนต์
ประกาาศกรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน
      สมรรถนะครั้งที่ 3
 

นายสมชาย พูลสวัสดิ์

อธิบดีกรมสรรพสามิต

ว่าที่ ร.ต.ประยุทธ เสตถาภิรมย์

ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
www6.excise.go.th
tel.0-5525-8221 fax. 0-5525-8749