วิสัยทัศน์กรมสรรพสามิต : องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคมและสิ่งแวดล้อม   ค่านิยมกรมสรรพสามิต (SMILE) : S = Standard  มาตาฐาน  M = Modern  ความทันสมัย  I = Integration  ทำงานแบบบูรณาการ  L = Learning  เรียนรู้เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  E = Empowerment  มอบอำนาจตัดสินใจ

 

 

 
 
 
นางศศิโสภา เกียรติวัฒน์
 
 
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
 
     
 
นางนงลักษณ์ สมัครการ
 
นายสมคิด วิเศษพานิช
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
 
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
ผู้อำนวยส่วนกฎหมาย
     
     
 
นายเอกศักดิ์ เล็กมณี
 
- ว่าง -
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
 
นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบป้องกัน และปราบปราม
 
รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพสามิตอาวุโส
   
ผู้อำนวยส่วนบริหารการจัดเก็บภาษี
     
     
 
 
 
นางบุษรา ชินสงวนเกียรติ
 
 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
 
 
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
     
 
 
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
www6.excise.go.th
tel.0-5525-8221 fax. 0-5525-8749