การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
ตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESSMENT: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐานสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
O1 โครงสร้างหน่วยงาน โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร ข้อมูลผู้บริหารและบุคลากร
O3 อำนาจหน้าที่
O4 พื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่รับผิดชอบ
O5 แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
O6 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O7 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสรรพสามิตภาค 6
O8 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการปฏิสัมพันธ์ข้อมูลของสำนักงานสรรพสามิตภาค 6
O9 Q&A ช่องทางการติดต่อสอบถามของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
010 Social Network Social Network
แผนงาน/โครงการ/แผนดำเนินงานของสำนักงานสรรพสามิตภาค 6
O11 แผนดำเนินงานประจำปี แผนงาน/โครงการ/แผนดำเนินงานของสำนักงานสรรพสามิตภาค 6
มาตรฐานการปฏิบัติงาน/คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพสามิตภาค 6
O12 มาตรฐานการให้บริการ/คู่มือสำหรับประชาชน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O13 E-Service
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O14 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O15 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O16 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O17 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การถ่ายทอดเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O18 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O19 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แนวทางการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O20 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
O21 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O22 การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม(การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน) การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม