วิสัยทัศน์กรมสรรพสามิต : องค์กรพลวัตเพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปและกป้องสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงาน   ค่านิยมกรมสรรพสามิต (STARS) : S = Standardization T =Transparency A = Accountability R = Rapid & Simplicity S = Satisfaction

   

 ภาพข่าวกิจกรรม
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๖
ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ 0-5525-8221 โทรสาร 0-5528-2402